Welkom bij Beauceron Vereniging Nederland

NIEUWS BEAUCERON VERENIGING NEDERLAND PER 13 MEI 2022 IN LIQUIDATIE
Op 13 mei 2022 hielden wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Alle leden hebben daarvoor een uitnodiging en agenda ontvangen.

Bij agendapunt 3: Mededelingen en ingekomen stukken is een ingekomen brief d.d. 4 mei, op persoonlijke titel ingezonden door Annemieke Stoke waarin zij haar zorgen uit over de levensvatbaarheid van de Beauceron Vereniging Nederland, gedeeld in kopie met de aanwezigen waarna aanwezigen tijd gegeven is deze brief te lezen en uitgebreid met elkaar te bespreken.

Tijdens die bespreking zijn de aanwezige leden tot de conclusie gekomen dat er geen toekomst is voor de Beauceron Vereniging Nederland. Vervolgens is over deze getrokken conclusie, te weten opheffen (liquideren) van Beauceron Vereniging Nederland, door de aanwezige leden gestemd. De uitslag daarvan was 7 stemmen voor opheffing en 1 onthouding van stem. Hierdoor is, ingevolge artikel 20 van onze statuten de opheffing van Beauceron Vereniging Nederland een feit.

Het bestuur heeft vervolgens de ontbinding in werking gezet en de wens uitgesproken om, mede gezien de korte verstreken periode van het lopende boekjaar, samen met de kascommissie per 31 december 2022 de boeken van Beauceron Vereniging Nederland te sluiten waarbij aan alle verplichtingen voldaan is.

Inmiddels zijn aan alle leden de concept-notulen en betreffende brief per mail verzonden. Ook heeft het bestuur de leden in deze mail gevraagd de leden om uiterlijk 30 juni a.s. voorstellen van goede doelen te doen, die zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de vereniging (artikel 3 van onze statuten) zodat een batig saldo naar rato verdeeld kan worden.

Uiteraard worden de leden op de hoogte gehouden omtrent de afwikkeling van deze liquidatie waarbij de financiële afwikkeling aan de kascommissie ter beoordeling wordt voorgelegd.

Als je behoefte hebt om te reageren kan dat per mail of per telefoon.

Dinette Bos-Schrijver, Voorzitter Beauceron Vereniging Nederland
(06-28453167 of secretariaatbvn@gmail.com)

Annemieke Stoke, Penningmeester Beauceron Vereniging Nederland
(06-21699387 of redactiebvn@gmail.com)

Zolang Beauceron Vereniging Nederland statutair bestaat zijn uiteraard haar
Statuten
Huishoudelijk Reglement
Verenigings-fok-reglement en
Privacy Verklaring
geheel en onverkort van toepassing.