Verenigingsblad

Iedere drie maanden wordt een verenigingsblad gemaakt waarin leden wetenswaardigheden  delen over hun hond(en). Daarnaast worden er artikelen opgenomen over fokkerij, gezondheid en welzijn. Onderstaand kunt u de uitgaves tot nu toe bekijken en downloaden.

2018
     
2017
         

2016
2016 01 Maart   2016 02 Juni   2016 03 September   2016-04-december
2015
2015 01 Maart   2015 02 Juni   2015 03 September   2015 04 December
2014
2014-01-maart   2014-02-juni   2014-03-september   2014-04-december
2013
2013-01-maart   2013-02-juni   2013-03-september   2013-04-december
2012
2012-01-maart   2012-02-juni   2012-03-september   2012-04-december
2011
2011-05-magazine  2011-01-maart   2011-02-juni   2011-03-september   2011-04-december
2010
2010-00-welkomstblad
  2010-01-maart   2010-02-juli   2010-03-september   2010-04-december

Het blad staat onder eindredactie van twee bestuursleden en afgesproken (en vastgelegd in het huishoudelijk reglement artikel 15) is:
De redactie van alle publicaties bestaat uit ten minste twee leden. Daarnaast zal een bestuurslid namens het bestuur zitting nemen in de redactie. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 8 en lid 9 sub b. als ook het bepaalde in artikel 8 lid 5 van de statuten, zullen ingezonden artikelen van leden te allen tijde worden gepubliceerd, tenzij de schrijver onwelvoeglijk of beledigend taalgebruik bezigt of anderszins de grenzen van algemene fatsoensnormen overschrijdt, dan wel indien de grenzen die hieraan door de wet zijn gesteld, worden overschreden. Een artikel mag maximaal 1500 woorden bevatten. De redactie corrigeert de artikelen op spelling en grammatica. Publicatie hoeft niet te betekenen dat het bestuur instemt met de teneur van het ingezonden artikel. De inhoud en strekking van de artikelen mogen echter het belang en de goede naam van de vereniging niet schaden of de doelstellingen van de vereniging verwerpen. In voorkomende gevallen zal het bestuur oordelen over eventuele geschillen tussen inzender van het artikel en de redactie betreffende al dan niet publicatie. De uitspraak van het bestuur is bindend voor alle partijen.

Aanleverspecificatie
Per pagina hebben we ruimte voor een artikel van ca. 500 woorden met 3 foto’s. Zijn het ca. 600 woorden dan is er nog slechts voor twee foto’s ruimte. Voor de foto’s in het artikel ontvangen we graag een breedte van minimaal 800 pixels. Indien dit aantal kleiner is kan het zijn dat we de foto niet met de mooiste kwaliteit kunnen opnemen of dat we concessies moeten doen aan de afmeting in het artikel van de op te nemen foto.

Een foto met een breedte van 2.500 pixels of meer kan (maar hoeft niet) over de volle breedte van de pagina geprint worden, bijvoorbeeld de achterpagina. Voor foto’s op de voorpagina geldt dat dit een “staande” c.q. portret-foto moet zijn en bij voorkeur met een hoge resolutie.

Geen tekst maar wel een verhaal, neem contact op met media@beauceronvereniging.nl en laat uw verhaal vertalen naar een publicatie in ons blad.

Alle aangeleverde foto’s worden eigendom van Beauceron Vereniging Nederland en mogen door haar, vrij van rechten, worden gepubliceerd in al haar uitgaves zowel digitaal als papier.