Algemene Leden Vergadering

Conform de statuten roept het bestuur jaarlijks, binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar, de leden bijeen voor de Algemene Leden Vergadering (ALV). Getracht wordt om deze ALV te combineren met een activiteit zoals Kampioen Club Match, Wandeling of andere activiteit.

De oproep, met bijlagen, wordt altijd per e-mail verzonden en op de website gepubliceerd. Daarnaast roepen wij de leden op om aanwezig te zijn in ons verenigingsblad. Zodra de notulen bekend zijn worden deze op eenzelfde wijze bekend gemaakt. Klikt op onderstaande jaren dan treft u de agenda, bijlagen en notulen in 1 bestand aan.

2014  2015  2016

Wie helpt ons: Helaas zijn door de technische storing in het verleden de notulen en bijlagen van de voorgaande jaren verloren gegaan. Wie kan ons helpen aan deze informatie?

In voorkomende gevallen dient het bestuur een Buitengewone (of Bijzondere) Algemene Leden Vergadering bijeen te roepen. In 2016 was dit het geval aangezien de statuten een grondige wijziging diende te ondergaan. Voor de notulen van deze BALV klikt u hier.