Algemene Leden Vergadering

Conform de statuten roept het bestuur jaarlijks, binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar, de leden bijeen voor de Algemene Leden Vergadering (ALV). Getracht wordt om deze ALV te combineren met een activiteit zoals Kampioen Club Match, Wandeling of andere activiteit.

De uitnodiging wordt altijd per e-mail verzonden en daarnaast in het middenkatern van het verenigingsblad gepubliceerd en/of op de website. Zodra de notulen bekend zijn worden deze op eenzelfde wijze bekend gemaakt. Klik op onderstaande jaren daar treft u de agenda, bijlagen en notulen van het voorgaande jaar aan.

2014  2015  2016  

In voorkomende gevallen dient het bestuur een Buitengewone (of Bijzondere) Algemene Leden Vergadering bijeen te roepen. In 2016 was dit het geval aangezien de statuten een grondige wijziging diende te ondergaan. Voor de notulen van deze BALV klikt u hier.